Denne strategiplan ble utarbeidet av FTPs hovedutvalg i 2009 og vedtatt av årsmøtet i FTPN 20. mars 2010. 

Hensikten med denne planen er at det skal være et styringsverktøy for ledelsen, for å oppnå en bedre og mer planlagt drift av foreningen. Målsettingen er at planen skal ha et fem års perspektiv. Planen skal forankres i foreningen formål vedtatt av årsmøtet. Hvis foreningens formål endres så vil det trolig medføre at strategiplan også må endres. Planen bør normalt oppdateres en gang pr år. Planen og påfølgende oppdateringer vil bli lagt fram på årsmøtet. Årsberetningen skal inkludere konkrete resultater i forhold til denne planen.

Forbundet for transpersoner i Norges (FTPNs) formål er:

1. å gi medlemmene muligheter til fritt å uttrykke sin personlighet uten hensyn til den kjønnsrolle en er tildelt av samfunnet.

2. å skape rammer i foreningsregi hvor medlemmene kan møtes fritt, trygt og anonymt.

3. så vidt mulig hjelpe medlemmer med å løse problemer som relatert til kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

4. å spre opplysning om mangfoldet i kjønnuttrykk og kjønnsidenitet for å oppnå større forståelse i samfunnet.

Strategisk plan for FTPN 2010-2015:

Planen er delt opp i avsnitt som korresponderer med ovenstående formål. Hvert avsnitt inkluderer en strategisk del, som kort beskriver på hvilken måte forbundet vil søke å ivareta sitt formål. Deretter følger en punktvis beskrivelse av hvordan dette er tenkt å gjennomføres. I tillegg er det også inkludert et avsnitt 5, som skal dekker FTPN administrative formål.

1. Å gi medlemmene muligheter til fritt å uttrykke sin personlighet uten hensyn til den kjønnsrolle en er tildelt av samfunnet:

Vår strategi for å nå dette formålet er primært å engasjere seg mot landets politiske og lovgivende myndigheter. Dette engasjementet må være basert på et systematisk og langsiktig arbeide. For øvrig skal vår strateg være basert på at vi ønsker å hjelpe alle transpersoner, ikke bare medlemmene i forbundet. Dette ønsker vi å oppnå gjennom følgende handlingspunkter:

a) Fortsette vårt engasjement i Menneskerettsalliansen

b) Fortsette vår engasjement mot Barne- og likestillingsdepartementet, spesielt rettet mot å følge opp den nye antidiskrimineringsloven

c) Gi innspill til Regjeringens LHBT plan, gjerne i samarbeide med andre innenfor samme gruppering (LHB)

d) Søke kontakt med nye statelige og kommunale politiske organer som kan fremme vår sak.

e) Søke samarbeide med andre organisasjoner der det ligger naturlig til rette for det, f.eks. gjennom gjensidig informasjon, og bidra til at medlemmer får best mulig støtte i sin personlighetsutvikling, HBRS, LLH osv.

2. Å skape rammer i foreningsregi hvor medlemmene kan møtes fritt, trygt og anonymt:

Vår strategi for å nå dette formålet vil være å påse at alle lokallag legger til rette for trygge rammer for sosial kontakt. Dette kan være å arrangere treff, eller bidra til å arrangere treff hvor dette kan oppnås. FTPN må stadig søke å forbedre det sosiale tilbudet til medlemmene, da også for de som ønsker å være mer utadvendt/ lever mer åpent. Behovet for full anonymitet vil samtidig bli mindre Årsaken til dette er primært at samfunnet generelle aksept av transer er økende. Dette ønsker vi å oppnå gjennom følgende handlingspunkter:

a) Medvirker til opprettholdelse og dannelsen av nye lokallag der det er lokale ildsjeler som er villige til å arbeide med dette. Utarbeide noe materiell til støtte for lokallagsledere (ildsjeler)  

b) Arbeide med å samle og videreformidle de erfaringene som oppstår gjennom ulike lag / arrangement, og derigjennom bidra til kvalitetssikring og fornyelse av arbeidet i foreningen

c) Bidra til møtesteder som gir alle medlemmer et tilbud; både geografisk sett (lokale, felles) og ut fra ønsket om ulik grad av skjerming / eksponering

3. Så vidt mulig hjelpe medlemmer med å løse problemer som relatert til transvestittisme/transseksualitet.

Vår strategi for å nå dette målet er at foreningen utvider sitt samarbeid og kontakt med fagpersonell i helsevesenet og andre organisasjoner, som kan tilbys våre medlemmer. Men også å kanalisere hjelp / støtte gjennom medlemskontakt. Dette ønsker vi å oppnå gjennom følgende handlingspunkter:

a) Opprettholde og forsterke det gode samarbeidet med Stensveen Resurssenter

b) Opprettholde en kontakttelefon, en e-postadresse, en postboksadresse, en chat-tjeneste og tjeneste for debatt og kontakt gjennom andre elektroniske kontaktforum.

c) Utarbeider en liste over fagpersoner innen helsevesenet som har eller søker kunnskap som er relevant for transpersoner, og kontakter disse for å etablere en forbindelse til foreningen.

d) Utarbeider flere veiledere for de som opplever sin transpersonlighet som vanskelig i forhold til samfunnets krav. Veilederne gir råd til selvhjelp, og forklarer hvordan den som søker hjelp kan henvende seg innenfor helsevesenet for å få best mulig hjelp. Det vurderes å lage en liste over kontaktpersoner innenfor helsevesenet som foreningens medlemmer har særlig gode erfaringer med.

e) Arbeide aktivt for at helsevesenets tilbud til transkjønnede (GID – klinikken) også skal ha et tilbud til transpersoner.

4. Å spre opplysning om kjønnsuttrykk og kjønnsidenitet for å oppnå større forståelse i samfunnet.

Strategien for å nå dette målet er at spesielt styret og daglig leder, men også alle andre medlemmer etter evne og muligheter bidrar til å informere om hva det vil si å være en transpersoner, og at dette er et relativt utbredt og vanlig fenomen. Dette ønsker vi å oppnå gjennom følgende handlingspunkter:

a) Gjennom økt deltagelse i media og det offentlige rom, i nyhetsprogram, dokumentarprogram, debatter osv. i TV, radio, aviser og ukepressen.

b) Vedlikeholder og forbedre en oppdatert hjemmeside på adressen www.ftpn.no, som inneholder relevant og ferskt stoff om det å være transperson. Etablere flere e-postadresser og/eller kontaktsider på hjemmesiden som har spesifikke kontaktformål.

c) Utarbeide bedre sakelig folder / brosjyre materiell som kan veilede og støtte det enkelte medlem som ønsker å informere, familie, venner, arbeidsplass, osv.

d) Bidrar til opplysning i skolevesenet om det å være transperson. Gjennom å søke om prosjektmidler fra det offentlige, hvor FTP-N sitter i styringsgruppe sammen med departement o.l., og hvor et kompetansemiljø (universitet, høgskoler, andre) står for praktisk utforming av informasjon. Forlag som produserer relevante læremidler oppsøkes, og det gis utvidet informasjon til disse, og foreningen tilbyr seg å bidra med opplysninger i forbindelse med utforming av slike lærebøker.

5. Ledelse og administrasjon

I tillegg er det tatt med noen punkter strategiske punkter som henspeiler på foreningen målsetting for ledelse og administrasjon.

a) Bedre markedsføring av at FTPN som et forbund med lokallag som har et tilbud til samtlige transpersoner, transpersoners familier og venner og andre støttepersoner.

b) Arbeide aktivt for at foreningen skal vokse, med mål om en minimum årlig vekst på 10%.

c) Utarbeide forenklede rutiner for rekruttering av medlemmer til FTPN

d) Fortsette utgivelse av medlemsblad til glede og støtte for det enkelte medlem.