Mennestekrettigheter

FTPN/ desember 5, 2014/ FTPNs aktiviteter, Politikk og samfunn/ 0 kommentarer

Kjære alle medlemsorganisjoner og andre menneskerettighetsforkjempere,
Det er med svært stor glede vi kan melde at i både Kommunalkomiteens behandling av lov om etnisk diskriminering mv. og Familie- og administrasjonskomiteens behandling av diskrimineringsombudsloven, går Ap, H. Sp og SV inn for at regjeringen skal sette i gang et arbeid for å sikre at loven skal forby alle former diskriminering. Også KrF støtter dette i prinsippet.
Dette betyr altså at et flertall i Stortinget nå støtter Menneskerettsalliansen grunnleggende krav om at alle former for diskriminering skal ha vern på alle områder av samfunnet. Selv om dette ikke er blitt vedtatt i denne omgang, vil altså en helhetlig utredning bli satt i gang.
Vi er svært takknemlig alle partiene som har støttet dette og alle som har arbeidet for å få dette til.
Jeg legger til opplysning ved følgende klipp fra de to innstillingene (de er på dette området identiske).
Ap, Sp og SV har vedtatt følgende forslag:
«Stortinget ber Regjeringen igangsette arbeid med å utrede en helhetlig diskrimineringslov i tråd med internasjonale forpliktelser og vernet i EMK artikkel 14 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheters artikkel 26.»
Videre sier Ap, Sp og SV: «Dette flertallet mener at alle kvalifiserer til vern etter menneskerettighetenes generelle diskrimineringsforbud. [Š] Dette flertallet vil samtidig påpeke og klargjøre at en generell diskrimineringslov ikke skal erstatte det allerede eksisterende spesialvern som finnes i blant annet likestillingsloven, og det lovforslag som her behandles. Det er behov for en generell diskrimineringslov, som kan fungere som en overbygning for det særvern som i tillegg vil være nødvendig, og som man formoder også vil komme i forhold til funksjonshemmede som en konsekvens av Syse-utvalgets arbeid.»
Høyre har følgende merknad.
Disse medlemmer mener diskriminering, på generelt grunnlag, bør være forbudt, og at generelle regler på området over tid ville være mer tilpassingsdyktige i forhold til skiftende oppfatninger av hva som skal omfattes av et slikt forbud. Disse medlemmer ber derfor Regjeringen ta initiativ til at disse spørsmålene utredes med sikte på utarbeidelse av generelle regler mot diskriminering, og eventuelt utforming av en samlet helhetlig lovgivning på området. Disse medlemmer understreker at en eventuell samlet lovgivning på området ikke må svekke det vern særlovgivningen i dag faktisk gir.
KrF har følgende merknad
Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti mener det er svært viktig at vi har et lovverk som hindrer all form for diskriminering.
Kravet om aktivitetsplikt i loven om etnisk diskriminering mv. er blitt støttet av Ap, Sp og SV, men dessverre ikke av H, KrF og Frp. Om dette ikke går igjennom i denne omgangen, vil antageligvis dette måtte tas opp igjen når hele diskrimineringsvernet sees under ett.
Forslaget om at lov mot etnisk diskrimineringslov mv. skulle få kortformen rasismeloven i stedet for den misvisende kortformen diskrimineringsloven, ble dessverre bare støttet av SV.
Ap, FrP, Sp og SV krever dessuten at arbeidet med diskrimineringsvern for funksjonshemmede må gis prioritet med utgangspunkt i Sysutvalgets arbeid og menneskerettighetenes krav om diskrimineringsvern og likestilling.
Innstillingene i sin helhet finnes på
http://www.stortinget.no/inno/2004/midl/inno-20042005-069-i. htm
http://www.stortinget.no/inno/2004/midl/inno-20042005-071-i. htm
med vennlig hilsen
Dag Øistein Endsjø
Leder, Menneskerettsalliansen

Tel. 9904 3311

http://www.menneskerettsalliansen.no
=Menneskerettsalliansen består av FPE-Norge (Den norske transvestittorganisasjonen), Kvinnefronten, Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, Landsforeningen for transseksuelle, Landsorganisasjonen for Romanifolket, Norges Handikapforbund, Romanifolkets landsforening, Borgerrettighetstiftelsen Stopp Diskrimineringen, Synshemmedes Akademikeres Forening og ULOBA – Andelslag for borgerstyrt personlig assistanse

Leave a Comment