Personvernerklæring

Personvernerklæring for Forbundet for Transpersoner i Norge (heretter FTPN)

Ditt personvern er viktig for FTPN, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i FTPN skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Styreleder i FTPN er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av virksomheten.

Vår behandling av personopplysninger

FTPN er en organisasjon som arbeider for bedre sosiale, juridiske og medisinske levekår for transpersoner i Norge. Det oppfordres til å være medlem i organisasjonen for å få enklere tilgang på aktiviteter og informasjon.
Alle medlemmer i organisasjonen må oppgi fullt navn, telefonnummer og e-postadresse (alternativt postadresse). Registrerte brukere på hjemmesiden kan også legge inn ytterligere opplysninger som profilbilde, kobling til sosiale medier og personlige interesser.
Alt dette er klassifisert som personopplysninger.

Videre kan man også registrere kjønnsidentitet og medlemskap. Disse opplysningene er klassifisert som sensitive personopplysninger.

Alle opplysninger som er registrert hos oss er underlagt taushetsplikten til de personer som har tjenstlig tilgang til disse. Det er kun tillitspersoner i forbundets styre og forbundets sekretær som kan ha slik tilgang.

Du som bruker tjenestene våre må selv kontrollere og oppdatere opplysningene vi har om deg. Mange av opplysningene kan du selv regulere hvorvidt de skal være synlig for andre eller ikke.

Verktøy som benyttes til håndtering av dine opplysninger

FTPNs hjemmeside er bygget med WordPress med følgende utvidelser som kan benyttes til å samle inn informasjon om våre brukere:

BuddyPress
bbPress
WP Statistics
bbP Private Groups
bbP Signature
bbP User Ranking
bbPress Advanced Statistics
bbPress New Topics
bbPress Pencil Unread
bbPress Toolkit
bbResolutions
Events Manager
iFlyChat
Image Upload for bbPress
Ninja Forms
WP ULike

FTPN deler ikke informasjon med andre parter, og lagrer ikke informasjon utenfor hjemmesiden.
Hvis du opplever at andre tjenester får innsikt om deg basert på informasjon hos FTPN må du si ifra så vi kan finne ut hva som har skjedd.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Opplysninger i medlemsregisteret blir slettet ved utmelding av forbundet. Opplysninger på hjemmesiden blir ikke automatisk slettet og må derfor slettes av brukeren selv.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

FTPN deler ikke personopplysninger med 3.parter. Enkelte personopplysninger er tilgjengelig for andre brukere på hjemmesiden. Du kan selv styre synligheten av disse opplysningene.
Alle opplysninger skal ligge lagret utilgjengelig for andre enn tillitspersoner i FTPN, unntatt når synligheten tilsier at andre brukere kan se disse.

Medlemsregisteret er utilgjengelig for andre enn tillitspersoner i FTPN.

Bruk av databehandlere

FTPN deler ikke personopplysninger med tredjeparter. Dersom det likevel skulle være nødvendig å dele med en tredjepart vil FTPN inngå databehandleravtale med de virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av FTPN lagres på servere i Norge. Vi overfører ikke personopplysninger til andre land.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger. Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg. Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til

innsyn@ftpn.no