VEDTEKTER FTPN - Revidert på årsmøtet 22. april 2023


§1. Navn og formål
1.1 Forbundet for transpersoner i Norge, med initialene FTPN, er organisasjonens navn.
1.2 FTPN er et landsdekkende forbund.
1.3 FTPN skal arbeide aktivt for å påvirke politiske beslutningstakere med formål om å bedre transpersoners levekår i Norge.
1.4 FTPN skal spre informasjon om transpersoner for å oppnå større aksept og forståelse i samfunnet.
1.5 FTPN skal skape trygge rammer i forbundsregi hvor medlemmene kan møtes.
1.6 FTPN skal bidra til større trygghet og selvrespekt for rollen som transperson.
1.7 FTPN er politisk uavhengig og uavhengig av seksuell legning og livssyn.


§2. Medlemskap og kontingent
2.1 FTPN består av individuelle medlemmer.
2.2 Som medlemmer kan opptas alle som vil støtte og arbeide for forbundets formål, eller har behov for forbundets hjelp og støtte.
2.3 Som støttemedlems kan opptas alle som vil støtte og arbeide for FTPNs formål.
2.4 Medlemsregisteret er hemmelig. Styret har adgang til medlemsregisteret. Revisor, regnskapsfører og valgkomité gis tilgang til medlemsregisteret ved behov.
2.5 Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.
2.6 Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig, eller hvis betaling av kontingent ikke er registrert innen 1. juli inneværende år.
2.7 Forbundet benytter elektronisk kommunikasjon.


§3 Årsmøtet
3.1 Årsmøtet er forbundets høyeste myndighet.
3.2 Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april.
Tid og sted fastsettes av styret.
3.3 Innkomne forslag må være styret i hende innen utgangen av januar.
3.4 Endelig innkalling sendes ut senest 4 uker før årsmøtet.
3.5 Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer med betalt medlemskap i FTPN. Vedtak krever alminnelig flertall. Årsmøtet er vedtaksdyktig når antall ordinære medlemmer overstiger antall styremedlemmer til stede.
3.6 Årsmøtet skal behandle:
a) Valg av ordstyrer og referent.
b) Valg av to personer som tellekorps og til å skrive under protokollen.
c) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
d) Godkjenning av årsberetning.
e) Godkjenning av regnskap pr. 31.12 med revisjonsberetning.
f) Fastsetting av normalkontingent.
g) Orientering om budsjett og arbeidsplan for inneværende år.
h) Vedtektsendringer.
i)Innkomne forslag.
j) Valg av styret, valgkomité og revisor.
3.7 Styret skal bestå av minimum 3 medlemmer og ett varamedlem. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, varamedlemmer velges for ett år av gangen. Varamedlemmer kalles inn ved behov.
Valgkomiteen skal legge fram for årsmøtet forslag for avstemning til leder,
nestleder og styremedlemmer. Tilnærmet halvparten av styret bør være
på valg hvert år, for at kontinuitet sikres.
3.8 Styret fremlegger forslag til revisor og valgkomité. Valgkomité består av minst to personer og velges for ett år av gangen. Valgkomiteen skal legge frem for årsmøtet forslag til leder, nestleder og styremedlemmer for avstemming.
3.9 Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 1/5 av medlemmene
krever det skriftlig. Innkallingen skjer med minst 2 ukers varsel. Møtet behandler bare de saker som er grunnlag for innkallingen.


§4. Styret
4.1 Leder og nestleder har signaturrett hver for seg.
4.2 Leder, nestleder og økonomiansvarlig har prokura for FTPN.
4.3 Styret står registret i Brønnøysundregistrene.
4.4 Styret er vedtaksdyktig når styret er lovlig innkalt og minst halvparten av styret er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall av de tilstedeværende styremedlemmene. Ved likt antall stemmer har fungerende leder dobbeltstemme.
4.5 Økonomiansvarlig redegjør på hvert styremøte for forbundets økonomiske situasjon, samt de disposisjoner som er foretatt.
4.6 Medlemmer i lokallag og undergruppene kan etter ønske innkalles som observatører med tale-, og forslagsrett.
4.7 Forenklet referat med vedtak gjøres tilgjengelig for medlemmer på forespørsel.

§5 Lokallag og undergrupper
5.1 FTPN har lokallag i de områdene som medlemmene ønsker det og er villige til å drifte det.
5.2 Styret skal bistå lokallagene i den grad dette er mulig.
5.3 Lokallagene skal følge FTPN vedtekter, med egne tillegg.
5.4 Lokallagene er selv ansvarlige for budsjett og regnskaper.
5.5 Ved opphør av et lokallag skal eventuelle midler og verdier overføres til FTPN.
5.6 Styret oppretter, nedlegger og vedtar mandat for undergrupper ved behov.
5.7 Undergrupper svarer til styret.


§6 Medlemsbetingelser
6.1 Innmelding etter 30. oktober gjelder også for det påfølgende år.
6.2 Styret bestemmer formen på og kontingenten til støttemedlemskap.
6.3 Diskriminerende eller respektløs oppførsel i ord eller handling er uforenlig med medlemskap i FTPN, og kan føre til eksklusjon.
6.4 Styret kan, på vegne av årsmøtet, med eller uten forutgående varsel,
ekskludere et medlem som motarbeider FTPNs interesser.
6.5 En eventuell ekskludering skal legges frem for det påfølgende årsmøtet for
endelig avgjørelse.


§7 Vedtektsendringer og oppløsning
7.1 Endring av vedtektene gjøres av årsmøtet og krever 2/3 flertall av frammøtte på årsmøte. Endringer trer i kraft når årsmøtet er hevet.
7.2 Forslag til endring av vedtektene må være styret i hende innen utgangen av januar.
7.3 Endringsforslaget skal følge innkallingspapirene til årsmøtet.
7.4 Forslag til oppløsning av FTPN må behandles av 2 -to -på hverandre følgende ordinære årsmøter med minst 1 måneds mellomrom.
7.5 Ved oppløsning av FTPN skal FTPNs kapital og bibliotek overlates til en passende organisasjon som arbeider i overensstemmelse med FTPNs
formål. Beslutningen om dette skal fattes i forbindelse med vedtak om å oppløse FTPN.
7.6 Medlemsfortegnelse skal destrueres. Arkivet skal anonymiseres og følge biblioteket.